Kauno slaugos ligoninės nuostatai. Nuostatai:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.
    Švietimo ir mokslo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina švietimo ir mokslo ministrui pavestose valdymo srityse.
  2. Švietimo ir mokslo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.
  3. Švietimo ir mokslo ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: A. Volano g. 2/7, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  4. Švietimo ir mokslo ministerija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
    Švietimo ir mokslo ministerijos savininkė yra valstybė.
    Švietimo ir mokslo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.